محل تبلیغات شما

قیمت آهن و موارد موثر بر آن

چین در مواجهه با قیمت های بالای واردات ونوسان قیمت آهن، قدرت قیمت گذاری را ندارد، اگرچه چین از سال 2003 اولین بار درواردات آهن وارد شده است.

ادبیات موجود معمولا عوامل تأثیرات قیمت آهن رابا استفاده از روش میانگین محاسبه می کنند. دشوار است که تاثیر دقیق عوامل مختلفبر قیمت ها را دقیق نشان دهیم.

در این مقاله به منظور فراهم آوردن پایه قویبرای دولت چین برای تدوین ت، این مقاله یک مدل رگرسیونquantile با متغیرهای عقب مانده برای اندازه گیری.

 

عوامل موثر بر قیمت واردات آهن

عوامل موثر بر قیمت واردات آهن در چین در سطحبالا، متوسط ​​و پایین قیمت را توسعه می دهد. تجزیه و تحلیل داده های ماهانه را ازطریق ژانویه 2003 تا مارچ 2015 استفاده می کند.

نتایج نشان می دهد که شدت اثر عوامل بر روی قیمتها تحت شرایط مختلف متفاوت است. قیمت آهن با افزایش قیمتها، میزان تاثیر مثبت دورهقبلی تولید فولاد خام بر قیمت آهن به تدریج کاهش می یابد.

برعکس، مقاومت دوره ی قبلی اثر منفی واردات برقیمت ها کاهش می یابد. علاوه بر این، تایید می کند که چین در بازار بین المللی آهنهیچ صدایی ندارد.

در مقادیر کم، قدرت تاثیر دوره سنگ آهن قبلینسبت به قیمت ها نسبت به تولید آهن چینی در قیمت های واردات بیشتر است زیرا درجهسنگ آهن سنگ آهن چین کم است.

بنابراین، هنگامی که قیمت آهن کم باشد، چین بایدواردات آهن را به طور مناسب گسترش دهد و بهره برداری از منابع معدن سنگین پایین راکاهش دهد.

 

تولید فولاد خام

علاوه بر این، چین باید تولید فولاد خام را بهینهسازی کند و به طور فعال در اکتشاف و معدن آهن در خارج از کشور سرمایه گذاری کند تااثر نوسانات قیمت را کاهش دهد و وابستگی به آهن وارداتی کاهش یابد.

چین همچنین ممکن است توسعه یک بازار آتی بینالمللی آهن را ترویج دهد و مدل های کسب و کار آهن را به منظور رفع خطرات ارز خارجیبه دلیل شاخص دلار آمریکا تاثیر بیشتر بر قیمت ها داشته باشد.

محققان تحقیق گسترده ای در رابطه با عوامل موثربر قیمت واردات آهن در چین انجام داده اند.

علاوه بر این، بیشتر روش های ارائه شده، از روشمعمول کوچکترین مربع (OLS)برای اندازه گیری داده های کلی استفاده می کنند.

 درعمل، روش OLS ممکن است ناسازگار باشدزیرا نمی تواند اطلاعات قیمت آهن مربوط به نقاط توزیع داده را در نظر بگیرد باتوجه به این که برآوردگرهای OLSروی میانگین به عنوان یک اندازه گیری از محل تمرکز می کنند و در نتیجه اطلاعاتمربوط به نقاط توزیع از بین می روند.

 

مدل سازی کانیل در تعیین قیمت آهن

مدل سازی کانیل ها به جای میانگین نه تنها سبب ارتقاء مدل می شود، بلکه تصویر کاملتریاز داده ها را به ویژه هنگامی که به اطلاعات توزیع غیر عادی می رسد، نشان می دهد.

این مقاله یک تحلیل رگرسیون کانیل انجام شده از عوامل موثر بر قیمت های آهن را انجام می دهد. این تمرکزبر دو موضوع کلی است.

اولا، چرا این مقاله برای تجزیه و تحلیل قیمتهای آهن، رگرسیون کانیل را انتخاب می کند؟ دوم اینکه، کدام عوامل تاثیریبر قیمت های مختلف می گذارند؟

این مقاله از بخش است که مزایای مدل رگرسیون کانیل را توصیف می کند و این مدل را با آزمون توزیع نرمال متغیرها انتخاب میکند.

بخش زیر بر انتخاب عواملی است که تاثیر قابلتوجهی بر قیمت آهن دارند، با استفاده از مدل رگرسیون متغیر عقب مانده و گام بهگام. پس از آن بخشی از مقاله محاسبه درجه گیری متفاوت عوامل تأثیرگذار بر قیمت هاتحت كیفیت متفاوت است. در بخش آخر برخی نتایج جالب و پیشنهادات ی انجام میشود.

 

تحقیقات محققان

محققان تحقیق گسترده ایدر رابطه با عوامل موثر بر قیمت واردات آهن در چین انجام داده اند. علاوه بر این،بیشتر روش های ارائه شده، از روش معمول کوچکترین مربع (OLS)برای اندازه گیری داده های کلی استفاده می کنند.

در عمل، روش OLS ممکن است ناسازگار باشد زیرا نمی تواند اطلاعات مربوط به نقاط توزیعداده را در نظر بگیرد با توجه به این که برآوردگرهای OLS رویمیانگین به عنوان یک اندازه گیری از محل تمرکز می کنند و در نتیجه اطلاعات مربوطبه نقاط توزیع از بین می روند.

مدل سازی کانیل ها به جای میانگیننه تنها سبب ارتقاء مدل می شود، بلکه تصویر کاملتری از داده ها را به ویژه هنگامیکه به اطلاعات توزیع غیر عادی می رسد، نشان می دهد.

 

چرا قیمت آهن متغیر است؟

این مقاله یک تحلیل رگرسیونکانیل انجام شده از عوامل موثر بر قیمت های آهن را انجام می دهد. این تمرکز بر دوموضوع کلی است. اولا، چرا این مقاله برای تجزیه و تحلیل قیمت های آهن، رگرسیون کانیل را انتخاب میکند؟ دوم اینکه، کدام عوامل تاثیری بر قیمت های مختلف می گذارند؟

این مقاله از بخش است کهمزایای مدل رگرسیون کانیل را توصیف می کند و این مدل را با آزمون توزیع نرمال متغیرها انتخاب می کند.بخش زیر بر انتخاب عواملی است که تاثیر قابل توجهی بر قیمت آهن دارند، با استفادهاز مدل رگرسیون متغیر عقب مانده و گام به گام.

پس از آن بخشی از مقالهمحاسبه درجه گیری متفاوت عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها تحت كیفیت متفاوت است. در بخشآخر برخی نتایج جالب و پیشنهادات ی انجام می شود.

به طور عمده عوامل قیمتآهن عبارتند از: تولید فولاد خام چین، میزان تمرکز صنعت فولاد چین، BDI، واردات آهن چینی، واردات و صادرات آهن جهانی، تولید سنگ معدنداخلی چین، USDX و درجه درجه انحصار.

برخی مطالعات نشان می دهدکه تولید فولاد خام چین، BDI و واردات آهن در چین، همبستگی مثبتی با قیمت واردات آهن دارند و USDX تاثیر منفی بر قیمت های واردات دارد. با این حال، قدرت عوامل تأثیرگذاربر قیمت ها متفاوت است.

روش های کیفی و کمی برایتحلیل عوامل موثر بر قیمت واردات آهن مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، روشکیفی معرفتی خاصی است.

 

تحلیل کمی مدل کانیل

در تحلیل کمی، بسیاری ازمحققان از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای مطالعهرابطه بین عوامل استفاده کردند. دو مزیت عمده استفاده از رگرسیون کانیل به جای OLS وجود دارد.

اولا، به جای اینکه توزیعنرمال عبارات خطا را بر اساس رگرسیون فرض کنیم، رگرسیون کایلل هیچ توجیهی برای توزیععبارات خطا ندارد. این انعطاف پذیری، برآوردهای رگرسیون کانیل نشان دهنده استحکام مدلقوی تر نسبت به نتایج حاصل از رگرسیون OLS است.

ثانیا، رگرسیون كیفی مناسبزمانی است كه موقعیت مركزی توزیع شرطی و دمی ها به طور معنی داری با كوواریات هامتفاوت باشد.

همان طور که قیمت هایوارداتی فراروی نوسان است، رگرسیون چیلیل می تواند نتیجه گیری های مربوط به تاثیرمتغیرهای توضیحی را که موجب توزیع قیمت های وارداتی می شود، تعیین کند. برای تجزیهو تحلیل قیمت های واردات، مدل رگرسیون کیفی را انتخاب کنید.


نیاز های شما از یک نرم افزار فروشگاهی چیست؟

شاهکار ساختمان ضد زلزله مهندسان چینی

بررسی و آشنایی با توری استیل

قیمت ,های ,عوامل ,رگرسیون ,مدل ,واردات ,بر قیمت ,قیمت های ,قیمت آهن ,واردات آهن ,موثر بر ,نرمال متغیرها انتخاب ,توزیع نرمال متغیرها ,گیری متفاوت عوامل ,متفاوت عوامل تأثیرگذار

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شلوار / یدکیو / ذغالیها / ولوزماجور / تارپودکارپت / کتیرو / دالمیکر / دانه روغنی / کلپوره / روسریگلی / اویلانجین / ویلان / یوپیاسمارکت / فیتپینو / آیگرپ / اوتو / بستسالمون / ایرانتولزمارکت / پوشینه مبل / آیرادیاتور / آیاسنشیال اویل / ایرانی بازی / فیشمیش / زیراندازآنلاین / گلسوب / Arad Branding
westcescatu brothtichila lovemylife merlackressi kamalkamalimusic خیریه ابرار قائم انجمن علوم پرتونگاری استان گیلان Advertising Opportunities Here مطالب اینترنتی coslisesa